• type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เอกปัญญาพงศ์ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 • type-icon

  การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้ Near infrared spectroscopic-Chemical imaging 

  รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon
 • type-icon

  การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้ Near infrared spectroscopic-Chemical imaging 

  รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้ Near infrared spectroscopic-Chemical imaging 

  รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย 

  รองศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์สุวรรณา กิจภากรณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ไลเพส 

  ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 •