• type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของ angiopoietin 1 และ 2 ต่อการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังจากการขาดเลือด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การเตรียมกรดไฮยาลูโรนิกน้ำหนักโมเลกุลต่ำด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การสร้างภาพ 3 มิติและการส่งผ่านด้วยอุปกรณ์เชิงแสงวงแหวนแพนด้า 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • type-icon
 • type-icon
 •