• Thumbnail

  การพัฒนา ROBOGATE ประตูทด-ระบายน้ำอัตโนมัติ 

  วิชญ์ ศรีวงษา (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  เรือปฏิบัติการ RID 3 IN 1 

  ปริญญา กมลสินธ์ุ (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  เครื่องตัดเก็บวัชพืชแบบลากตัดใต้น้ำ 

  ปริญญา กมลสินธ์ุ (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การพัฒนาการทำนาข้าวนาเปียกสลับแห้ง 

  วัชระ เสือดี (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • type-icon

  การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลา ทอกซินเอ็ม 1 ในผลิตภัณฑ์น้ำนม 

  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  แนวทางสำหรับการป้องกันการระบาดซ้ำของโรคพีอีดีในฟาร์มสุกรของประเทศไทย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชฤทธิ์ นิลอุบล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย (ปีที่4) 

  รองศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 

  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางในการควบคุมกลุ่มอาการทยอยตายในกุ้งก้ามกราม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 •