• type-icon
 • type-icon

  ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปีที่ 2) 

  อุดมเกียรติ เกิดสม; สุจิน จรูญศักดิ์; สิโรจน์ ประคุณหังสิต; ราเชนทร์ พันธรักษ์; สิริวิชญ กลิ่นภักดี; สมชาย ชุมโจม (กรมชลประทาน)
 • type-icon

  การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon 

  ราตรี วงศ์ปัญญา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อพื้นที่ภาคกลาง 

  สุดฤดี ประเทืองวงศ์; แอนนา สายมณีรัตน์; พชรดา ฉายศรี; ลิลลี่ กาวีต๊ะ; รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) 

  โรจน์รวี ภิรมย์; เบ็ญจารัชด ทองยืน; วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์; จุฑามณี แสงสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  ผาณิต บูรณ์โภคา; เพยาว์ กิมปฐม; สุรีย์ ชนะโสภิดานนท์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาอัตราการตกทับถมของตะกอนที่มีผลต่อการลดลงของปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา 

  กนกพร บูชาบุญ; ชนินทร์ จิตโรภาส; ชญานันท์ วีระชิงไชย; สมภพ อินต๊ะรักษา; วรพจน์ เสมเจริญ (กรมชลประทาน)
 • type-icon
 • type-icon

  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย 

  อำนวย คงพรหม; อุดมสิน อักษรผอบ; คณิต เชื้อพันธุ์; รัตนาวลี พูลสวัสดิ์; ทิวารัตน์ สินอนันต์ (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

  สนธยา บุญสุข; สัมพันธ์ ปานจรัตน์; มนตรี สุมณฑา; ธุมาวดี ใจเย็น; จริยา ฤทธิสมาน (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา 

  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ; นิภา เขื่อนควบ; สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ; ระวิวรรณ โชติพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ 

  วรวิชญ์ วราอัศวปติ; อภิชัย พูนชัย; จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์; ศักดิ์สุดา แสงแก้ว (กรมปศุสัตว์)
 • type-icon
 • type-icon

  การสอบเทียบอาคารระบายน้ำในโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างพวง) 

  สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ; วชิร สามวัง; จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์; #57950; #57952 (กรมชลประทาน)
 • type-icon

  สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามัน 

  สมเจตน์ สอนครุฑ; ไพโรจน์ หน่ายมี (กรมประมง)
 • type-icon

  การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

  อำนวย คงพรหม; วิรัตน สนิทมัจโร; ภัคจุฑา เขมากรณ์; สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล (กรมประมง)
 •