• Thumbnail

  ศึกษาการใช้น้ำอย่างพอเพียงในระบบฟาร์มเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (ปีที่ 1) 

  นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์; MR.NATTAHAPAT WONGSUPALUK (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ปี 2559 

  นายศรชัย สิทธิรักษ์; MR.SONCHAI SITTIRAK (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การศึกษาหาผลกระทบจากการใช้น้ำเค็ม และการทนเค็ม ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (ปีที่1) 

  นายอิสระ เจริญพรทิพย์; MR.ISARA CHAROENPORNTIP (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของถั่วดาวอินคา (ปีที่ 1) 

  นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์; MR.SUPPHAKIT TONWIBOONSAK (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การศึกษาปริมาณการใช้น้ำหญ้าหวาน ปี 2559 

  นายศรชัย สิทธิรักษ์; MR.SONCHAI SITTIRAK (กรมชลประทาน)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การศึกษาวิธีการปลูกข้าวนาดำ นาน้ำตม นาโยน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิต 

  นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์; MR. VORADEJ CHINAPONGTHITIWAT (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การทดลองหาช่วงเวลาและจำนวนครั้งในการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในการปลูกข้าว (พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ Riceberry) 

  นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์; MR. VORADEJ CHINAPONGTHITIWAT (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  ศึกษาการจัดการน้ำแบบประหยัดในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 

  นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย; MISS KANTASINEE CHAENGPUI (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การจัดการน้ำในแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งตามช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปรัง 

  นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย; MISS KANTASINEE CHAENGPUI (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของผักกาดหัว 

  นายอดุลย์ รัศมีนพเศวต; MR.ADUL RUSSAMEENOPSAWET (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  โครงการการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 

  นายอุรินทร์ โสตรโยม; MR.URIN SOTEYOME (สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของกระชายดำ ปีที่ 2 

  นางสาวธจงศฐรมย์ ศุภพันธานนท์; MISS. THACHONGSATHAROM SUPPHAPHANTHANON (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของคะน้า (ปีที่ 2) 

  นางสาวสำเภา แก้วสระแสน; MISS.SUMPAO KAEWSASAEN (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  ศึกษาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดแก่ปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying 

  นายเสกสม พัฒนพิชัย; MR.SEKSOM PATANAPICHAI (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 • type-icon

  การศึกษาการดูดซับปริมาณคาร์บอนในสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) จากน้ำทิ้งนากุ้งทะเล 

  วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์; ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง; สาริศา นุ่นสังข์; พรพิมล ทิวแพ (กรมประมง)
 • type-icon

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งประมงบริเวณน่านน้ำไทย ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2546-2556) เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

  ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ; ชุมโชค สิงหราชัย; สมชาย วิบุญพันธ์; กิติศักดิ์ ภิญโญ; ไพรัช เถาชาลีย์ (กรมประมง)
 • Thumbnail

  ศึกษาการให้น้ำชลประทานแก่ข้าวนาปรังในเขตภาคเหนือ โดยกำหนดระดับน้ำต่ำกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร 

  นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร; Miss. Chaveewan Sudchit (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)
 •