รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย 

  อำนวย คงพรหม; อุดมสิน อักษรผอบ; คณิต เชื้อพันธุ์; รัตนาวลี พูลสวัสดิ์; ทิวารัตน์ สินอนันต์ (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

  สนธยา บุญสุข; สัมพันธ์ ปานจรัตน์; มนตรี สุมณฑา; ธุมาวดี ใจเย็น; จริยา ฤทธิสมาน (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามัน 

  สมเจตน์ สอนครุฑ; ไพโรจน์ หน่ายมี (กรมประมง)
 • type-icon

  การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

  อำนวย คงพรหม; วิรัตน สนิทมัจโร; ภัคจุฑา เขมากรณ์; สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล (กรมประมง)
 • type-icon

  การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

  หัสพงศ์ สมชนะกิจ; นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์; วิโรจน์ คงอาษา (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

  ธเนศ ศรีถกล; สมชาย วิบุญพันธ์; อุทิศ โชติธรรมโน (กรมประมง)
 • type-icon

  ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

  วราภรณ์ เดชบุญ; นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ (กรมประมง)
 • type-icon

  ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ, Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa 

  มาวิทย์ อัศวอารีย์; จิระยุทธ รื่นศิริกุล; เยาวนิตย์ ดนยดล; ละออ ชูศรีรัตน์ (กรมประมง)
 • type-icon

  ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในบ่อดิน 

  วลีรัตน์ มูสิกะสังข์; กฤษณา องอาจ; พุทธ ส่องแสงจินดา (กรมประมง)
 • type-icon

  การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล 

  บดินทร์ อิทธิพงษ์; สิริรัตน์ จงฤทธิพร; พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล; ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ (กรมประมง)
 • type-icon

  การเปรียบเทียบผลผลิตลูกปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833) ที่อนุบาลด้วยอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริม 

  นพดล ภูวพานิช; ธเนศ พุ่มทอง; ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์ (กรมประมง)
 • type-icon

  ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามนีโอฟีเมล การเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศผู้ของรุ่นลูก 

  คงภพ อำพลศักดิ์; กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์; ฐิดายุ จันทร์นาค (กรมประมง)
 • type-icon

  การทดลองแปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้สารสกัดใบมังคุด 

  สง่า ลีสง่า; เมตตา ทิพย์บรรพต; สุชาติ จุลอดุง (กรมประมง)
 • type-icon

  ชีววิทยากุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามัน 

  อิสราภรณ์ จิตรหลัง; ไภทูล ผิวขาว; พนิดา ชาลี; อัญชลีย์ ยะโกะ; ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์; ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ (กรมประมง)
 • type-icon

  เปรียบเทียบลักษณะสำคัญเชิงพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ของปลากดแก้วที่ผ่านการปรับปรุง 1 รุ่น 

  คงภพ อำพลศักดิ์; พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล; วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ (กรมประมง)
 • type-icon

  ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

  จินดา เพชรกำเนิด; ฐิติพร ศุภนิรันดร์ (กรมประมง)
 • type-icon

  การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในปลาหมอไทย 

  นวลมณี พงศ์ธนา; ประจักษ์ บัวเนียม; นนท์ปวิธ ออกแดง; อุดม สาระชาติ (กรมประมง)
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม