รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค 

  สมหวัง พิมลบุตร (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  ปรียบเทียบวิธีการจำแนกชนิด Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ 

  พรพงษ์ สุทธิรักษ์; สันติสุข ไทยปาล; มณีย์ กรรณรงค์; สกุลทิพย์ พุทธแก้ว; ทศพร ทศพล (กรมประมง)
 • type-icon

  กั้งตั๊กแตนจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

  วิทยา พันธะกิจ; กำพล ลอยชื่น; อิสริยะ อีดเกิด (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินสถานภาพทรัพยากรประมงน้ำจืดในแม่น้ำจันทบุรี 

  มัลลิกา วรรณประภา; ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์; วงศ์ปฐม กมลรัตน์; วรมิตร ศิลปชัย; สมหวัง พิมลบุตร (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ประสิทธิภาพและการจัดการระบบกรองชีวภาพขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทะเล 

  ลักขณา ละอองศิริวงศ์; ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร; ประมัยพร ทองคณารักษ์; นิคม ละอองศิริวงศ์ (กรมประมง)
 • type-icon

  ทัศนคติของขาวประมงพื้นบ้านต่อการจัดการทรัพยากรหอยลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดตราด 

  จารุภา ศิริ; สุวรรณี เฉินบำรุง; ธนัช ศรีคุ้ม; อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์ (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง 

  ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล (กรมประมง)
 • type-icon

  ประสิทธิภาพของโปรตีนสกิมเมอร์ รุ่นสมุทรสาคร 1 

  ชมพูนุท หลักดี; สุทธิชัย ฤทธิธรรม; ชัยวุฒิ สุดทองคง; #60109 (กรมประมง)
 • ดูเพิ่มเติม