รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของระบบการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio vulnificus และ Vibrio parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei จังหวัดชุมพร 

  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์; ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ; สุขศรี สัมภวะผล; มลฤดี ลิ้มสุวรรณ (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของของกั้งตั๊กแตนหางจุด ( Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) 

  ปราณี อ่อนแก้ว; สุกัญญา เจริญศรี; ศราวุธ สังข์แก้ว (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • ดูเพิ่มเติม