รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจมูกข้าวหอมมะลิ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) 

  รัชนี เจริญ; #72054 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด ( Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 

  สุภาจรี นิยะมานนท์; อุบลวรรณ อุโพธิ์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 • type-icon

  การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด ( Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 

  สุภาจรี นิยะมานนท์; อุบลวรรณ อุโพธิ์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษา Metastin (Kisspeptin-54)-GPR54 Signaling ในสมองส่วน hypothalamus ในโค 

  สมชัย สัจจาพิทักษ์; ปรีดา เลิศวัชระสารกุล; ประภา ทรงจินดา; ภัทรา มูลจิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การส่งเสริมและผลิตไม้ประดับตัวใหม่:อโกลนีมาเพื่อการส่งออก 

  รงรอง หอมหวล; มณฑา วงศ์มณีโรจน์; สุลักษณ์ แจ่มจำรัส; กมลศรี สระทองพรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ cytochrome P450 1A (CYP1A) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ]ไพรีน 

  พอจิต นันทนาวัฒน์; ปภาศิริ บาร์เนท; นันทิกา คงเจริญพร (มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • type-icon

  การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม 

  ประสิทธิ์ ใจศิล; สุมนทิพย์ บุนนาค; จิรวัฒน์ สนิทชน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • type-icon

  ผลของโอโซนต่อการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียในระบบรากของถั่วพุ่ม (Vigna unguiculata (L.) Walp 

  ชนินทร์ อัมพรสถิร; ศรีสุดา กวยาสกุล (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • type-icon

  การศึกษาสูตรอาหารเหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลคติคของ Lactobacillus lactis IO-1โดยวิธีของ Plackett -Burman และวิธีพื้นผิวตอบสนอง 

  แสงชัย เอกประทุมชัย; เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง; กนกวรรณ พุ่มพุทรา; ไวรุจน์ เดชมหิทกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • type-icon
 • type-icon

  การผลิตกรดแอล(+) แลคติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ราทนความร้อน 

  ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 • ดูเพิ่มเติม