รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  วุฒินันท์ คงทัด; ชัยพร สามพุ่มพวง; สุธีรา วิทยากาญจน์; #138441 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาคุณภาพข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

  ธำรงศิลป โพธิสูง; สำราญ ศรีชมพร; สมชาย ปิยพันธ์วานนท์; ณรงชัย บุญศรี; กิตติศักดิ์ ศรีชมพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ 

  เอ็จ สโรบล; สุปราณี งามประสิทธิ์; สกล ฉายศรี; พชรดา ฉายศรี; กิ่งกานท์ พานิชนอก; เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์; วิจารณ์ วิชชุกิจ; สุทัศน์ แปลงกาย; สามัคคี บุณยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การแยกและศึกษาคุณลักษณะโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำจาก เห็ดระโงกเหลือง 

  ลัดดา วัฒนศิริธรรม; วิภา สุโรจนะเมธากุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การผสมพันธุ์ซ้ำซ้อนและบทบาทของของอาหารที่ได้รับขณะผสมพันธุ์ในหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis 

  อัญชนา ท่านเจริญ; เอกวัต วิถีประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย 

  นวลปรางค์ ไชยตะขบ; ชัยสิทธิ์ ทองจู; บุญร่วม จันทร์ชื่น; พิศมัย ศรีชาเยช; จุฑามณี แสงสว่าง; นวะรัตน์ พิลาภ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย 

  ประพนธ์ บุญรำพรรณ; ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร; โสภณ อุไรชื่น; ขนิษฐา วัชราภรณ์; แสงแข น้าวานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล 

  พรศิริ เลี้ยงสกุล; วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์; อนุรักษ์ อรัญญนาค; พัชรินทร์ ตัญญะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาศักยภาพมะรุม เพื่อเป็นพืชทางการค้าของประเทศไทย 

  วิทยา ปั้นสุวรรณ; สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย 

  อนงค์ จีรภัทร์; จันทนา ไพรบูรณ์; กังสดาลย์ บุญปราบ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ผลของปัจจัยต่อการสร้างและเพิ่มรังขนาดใหญ่ของมดแดง 

  เดชา วิวัฒน์วิทยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ศักยภาพและโอกาสการทำเกษตรกรรมโดยผู้ที่มิใช่เกษตรกรในประเทศไทย 

  สุภาภรณ์ เลิศศิริ; วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด 

  ภาสันต์ ศารทูลทัต; กัลยาณี สุวิทวัส; พิมพ์นิภา เพ็งช่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริป สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว 

  วราภา มหากาญจนกุล; รัชนี ฮงประยูร; สุวรรณา กลัดพันธุ์; ธนภูมิ มณีบุญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้ำขุ่น-น้ำยืน 

  พรสวาท วัฒนกูล; ประหยัด นันทศีล; สมฤดี สาธิตคุณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข 

  คมสัน สัจจะสถาพร; ธิติชัย จารุเดชา; ณรงค์ อาบกิ่ง; สุพจนา เจริญสิน; พรพิมล เมธีนุกูล; ณัฐกาญจน์ นายมอญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  การทดสอบถิ่นกำเนิดกล้าไม้ทำมังในระบบวนเกษตร จังหวัดตราด 

  มณฑล จำเริญพฤกษ์; เดชา ดวงนามล; จันทร์วิภา บุญอินทร์; ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม