รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon
 • type-icon

  ผลของสภาวะในการทำแห้งต่อการใช้พลังงานและคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง 

  อาภัสสร ศิริจริยวัตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  อาหารพร้อมรับประทานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  อาภัสสร ศิริจริยวัตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของวิธีการทำแห้งต่อลักษณะเฉพาะของเพกา 

  สุพัตรา โพธิเศษ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  บุศราวรรณ ไชยะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  หลักการอาหารปลอดภัยในพระวินัยปิฎก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

  ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  พื้นที่ใบและการกระจายของพื้นที่ใบในไม้ผลเขตร้อน 

  เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม