รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon 

  ราตรี วงศ์ปัญญา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อพื้นที่ภาคกลาง 

  สุดฤดี ประเทืองวงศ์; แอนนา สายมณีรัตน์; พชรดา ฉายศรี; ลิลลี่ กาวีต๊ะ; รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) 

  โรจน์รวี ภิรมย์; เบ็ญจารัชด ทองยืน; วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์; จุฑามณี แสงสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา 

  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ; นิภา เขื่อนควบ; สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ; ระวิวรรณ โชติพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา 

  สุพนิดา วินิจฉัย; วุฒินันท์ คงทัด; เพ็ญขวัญ ชมปรีดา; วารุณี ธนะแพสย์; ศุมาพร เกษมสำราญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

  วีระศักดิ์ อุดมโชค; มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ); เกษม หฤทัยธนาสันติ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ 

  เอ็จ สโรบล; สุปราณี งามประสิทธิ์; สกล ฉายศรี; พชรดา ฉายศรี; กิ่งกานท์ พานิชนอก; เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์; วิจารณ์ วิชชุกิจ; สุทัศน์ แปลงกาย; สามัคคี บุณยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย 

  นวลปรางค์ ไชยตะขบ; ชัยสิทธิ์ ทองจู; บุญร่วม จันทร์ชื่น; พิศมัย ศรีชาเยช; จุฑามณี แสงสว่าง; นวะรัตน์ พิลาภ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

  นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ); ประทีป ด้วงแค; ฉัตรชัย เงินแสงสรวย; ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์; นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว; สราวุธ สังข์แก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของปัจจัยต่อการสร้างและเพิ่มรังขนาดใหญ่ของมดแดง 

  เดชา วิวัฒน์วิทยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ 

  ทศพล พรพรหม; ศรีสม สุวรรณวงศ์; รวีวรรณ ตัณฑวณิช; ณัฎฐา เสนีวาส; ณรงค์ วงศ์กันทรากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาคุณภาพข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

  ธำรงศิลป โพธิสูง; สำราญ ศรีชมพร; สมชาย ปิยพันธ์วานนท์; ณรงชัย บุญศรี; กิตติศักดิ์ ศรีชมพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มกกอกโอลีฟและมะกอกของไทย 

  ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์; ทิพย์มนต์ ภัทราคร; ดวงรัตน์ ศตคุณ; เชฏฐ์ สาทรกิจ; เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น 

  ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; เชฏฐ์ สาทรกิจ; เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพื่อการจัดการไว้ผลที่ดี 

  ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; ดวงรัตน์ ศตคุณ; เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  สรีรวิทยาการผลิตยางพารา 

  ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร; กุมุท สังขศิลา; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; ดวงรัตน์ ศตคุณ; กล้าณรงค์ ศรีรอต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล 

  พรศิริ เลี้ยงสกุล; วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์; อนุรักษ์ อรัญญนาค; พัชรินทร์ ตัญญะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด 

  ภาสันต์ ศารทูลทัต; กัลยาณี สุวิทวัส; พิมพ์นิภา เพ็งช่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม