รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  ปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองไปประเทศจีนโดยทางเรือ 

  ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon

  การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ 

  ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon
 • type-icon

  การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลฝรั่งสดฉายรังสีสู่สหรัฐอเมริกา 

  ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon

  การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 

  ผศ.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon

  โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

  รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

  รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon

  การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ 

  ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาก้อนปลูกสำเร็จรูปสำหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย 

  อาจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 

  ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • type-icon

  การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรประพันธ์ ส่งเสริม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556) 

  รองศาสตราจารย์งามทิพย์ ภู่วโรดม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม