กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ 

  ปิยนันท์ ชมนาวัง; ชาญณรงค์ ชมนาวัง; แก้วตา สูตรสุวรรณ; ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร; มัลลิกา ธีระกุล; ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
 • type-icon

  การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.)Link) ด้วยเมล็ดพืช และแมลง 

  สยาม อรุณศรีมรกต; รัฐพล ศรประเสริฐ; อนงคณ์ หัมพานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
 • type-icon

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟักทองผสมกากข้าวหมักวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตสาโท 

  ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อราควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพริก 

  ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา; ทรงพล จำดิษฐ์; ประดับรัฐ ประจันเขตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากเยื่อใบหว้า 

  จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ; เอกชัย โถเหลือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon
 • type-icon

  ผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบและการเปรียบเทียบกิจกรรมของเซลลูเลสและรา Trichoderma reesei ที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกผลไม้รวม 

  สมพร เจนคุณาวัฒน์; ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์; วัฒนา วิริวุฒิกร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  การใช้ประโยชน์ข้าวฟ่างหวานเพื่อพลังงานทดแทน 

  กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์; ผ่องศรี ศิวราศักดิ์; รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน; อภินันท์ วัลภา; ชูชีพ ผ่องพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

  อังคณา ธนกัญญา; นิตยา รื่นสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  การปรับปรุงการให้ผลผลิตและศักยภาพในการเพิ่มกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ ในเนื้อสัตว์ 

  ปราโมทย์ แพงคำ; สมร พรชื่นชูวงศ์; พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; วิทธวัช โมฬี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การผลิตเมมเบรนเซรามิกที่มีสารคัดเลือกไครัลเพื่อการแยกกรดดีและแอลแล็กติก 

  วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้หลักการเอกซ์ทรูชั่น 

  วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน; ทิพย์สุภินทร์ หินซุย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การศึกษาต้นแบบการลดความชื้นกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอบแห้งแบบโรตารี่ 

  เทวรัตน์ ตรีอำนรรค; ธนธัช มุขขันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การศึกษาการสกัดแป้งจากกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอุลตร้าโซนิค 

  ชาญชัย ทองโสภา; กิตติยาภรณ์ รองเมือง; นัยวัฒน์ สุขทั่ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การศึกษากระบวนการเตรียมกากมันสำปะหลังขั้นต้นเพื่อนำมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ 

  วีรชัย อาจหาญ; กงจักร ลมวิชัย; ศรัลย์ ปานศรีพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การศึกษาต้นแบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากกกากมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้อากาศ 

  สุเมธ ไชยประพัทธ์; ฉัตรเพชร ยศพล; ศรัลย์ ปานศรีพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานคน 

  ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการ เรียนรู้ระดับปริญญาตรี 

  เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก; สุกัญญา แสงเดือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon

  การพัฒนาโปรโตคอลสำหรับระบบอาร์เอฟไอดี 

  สมควร แววดี; ปราชญ์ อัศวนรากุล; จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • ดูเพิ่มเติม