กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การพัฒนาระบบอนุบาลลูกหอยนางรมระยะวัยเกล็ดจากโรงเพาะฟักแบบความหนาแน่นสูงในบ่อดิน 

  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การทำแผนที่สามมิติสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือดินถล่มในช่วงหน้าน้ำหลาก 

  ผศ. ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากเม่า 

  สุภกาญจน์ พรหมขันธ์; ศุกฤชชญา เหมะธุลิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
 • type-icon

  ความหลากหลายทางพันธุกรรม และผลตอบสนองต่อการคัดพันธุ์โดยการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทย 

  สุกัญญา คำหล้า; โฆษิต ศรีภูธร; นัยนา เสนาศรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
 • type-icon
 • type-icon

  ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพวัสดุปลูกพืชสวนครัวลอยน้ำจากขวดพลาสติก ในพื้นที่น้ำท่วม 

  องอาจ พฤกษ์ประมูล; ดารานัย รบเมือง; #33315; #53927 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวลาน 

  #72547 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • type-icon

  การพัฒนาแป้งกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อตาลสุก 

  #39573 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 

  ประกาศ ชมภู่ทอง; บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • ดูเพิ่มเติม