กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  ศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากแตงกวา 

  สุวรรณา ผลใหม่; เพ็ญศรี เพ็ญประไพ; เดือนเพ็ญ อาจไธสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • type-icon

  ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดIchythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง 

  ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล; วรรณะ นนทนาพันธ์; ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์; นิรัติศัย เพชรสุภา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • type-icon

  ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi) 

  พนิดา วงศ์ปรีดี; กรรณิการ์ ห้วยแสน; พนอจิต นิติสุข; #225756; #225994; #226621 (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
 • type-icon

  การจัดการอุทยานแห่งชาติโดยใช้โมเดลป่าประ 

  กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี; มัลลิกา เจริญสุธาสินี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 • type-icon
 • type-icon

  การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียจากการซักล้าง และการประยุกต์ใช้ปุ๋ยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน 

  อุษา อ้นทอง; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ; ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 • type-icon

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

  กรกฎ ทองขะโชค; ธีรพร ทองขะโชค; กฤษฎา อภินวถาวรกุล (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย 

  วีระเกียรติ ทรัพย์มี; อภิรักษ์ สงรักษ์; จุฑามาศ ศุภพันธ์; แจ่มจันทร์ เพชรศิริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
 • type-icon
 • type-icon

  การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร 

  วิทธวัช โมฬี; สุทิศา เข็มผะกา; จักร์ โนจากุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลากะพงขาวและเนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ประเทศไทย 

  ณัฐวุฒิ ธานี; สุวิทย์ จิตรภักดี; ประยงค์ กีรติอุไร; วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon
 • type-icon

  ยีน Insulin – like growth factor I, II เพื่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่พื้นเมืองไทย 

  เฉลิมชัย หอมตา; วิทธวัช โมฬี; อมรรัตน์ โมฬี (ขุนทองเอก) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon
 • type-icon

  การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตปลาสวายโมง (Thai Panga) เพื่อการส่งออก 

  จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล; สมร พรชื่นชูวงศ์; กาญจนา พยุหะ; ชำนาญ แก้วมณี; อรรณพ อิ่มศิลป์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • type-icon

  การจัดการดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สุดชล วุ้นประเสริฐ; ธีรยุทธ เกิดไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • ดูเพิ่มเติม