กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลา ทอกซินเอ็ม 1 ในผลิตภัณฑ์น้ำนม 

  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  แนวทางสำหรับการป้องกันการระบาดซ้ำของโรคพีอีดีในฟาร์มสุกรของประเทศไทย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชฤทธิ์ นิลอุบล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย (ปีที่4) 

  รองศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 

  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • type-icon

  ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางในการควบคุมกลุ่มอาการทยอยตายในกุ้งก้ามกราม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม