ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของการเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น:กรณีศีกษาการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ราบลุ่มรอบทะเลสาบสงขลา 

  สินชัย เรืองไพบูลย์; วรางคณา โตรส; วิภาวรรณ ปาณะพล; ยุภา ชูดำ; #33525; บุญสง รัตนพร; #36740 (กรมปศุสัตว์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย 

  กมลรัตน์ พุทธรักษา; จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์; ธิดารัตน์ คงชัย; นพรัตน์ นาสุชล (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาต้นแบบองค์ความรู้ของการลอกกาว-การย้อมด้วยสีเคมี /สีธรรมชาติที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  สมหญิง ชูประยูร; วิศิษฐ์ ไฝจันทร์; สุบรรณ โสภา; ชุมญาณัช คำวงษ์; อาภาพร ขันตี; จิตติพร จินดาแก้ว (กรมหม่อนไหม)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การประเมินผลจับจากการศึกษาด้วยเครื่องมือโต่ง ในแม่น้ำสงคราม ปี 2549 -2551 

  ศิราณี งอยจันทร์ศรี; วิระธรรม ทองพันธุ์; ประมุข ฤๅแก้วมา; อาคม เล็กน้อย (กรมประมง)
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของการเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น:กรณีศีกษาการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ราบลุ่มรอบทะเลสาบสงขลา 

  สินชัย เรืองไพบูลย์; วรางคณา โตรส; วิภาวรรณ ปาณะพล; ยุภา ชูดำ; #33525; บุญสง รัตนพร; #36740 (กรมปศุสัตว์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม