ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  การพัฒนา ROBOGATE ประตูทด-ระบายน้ำอัตโนมัติ 

  วิชญ์ ศรีวงษา (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  เรือปฏิบัติการ RID 3 IN 1 

  ปริญญา กมลสินธ์ุ (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  เครื่องตัดเก็บวัชพืชแบบลากตัดใต้น้ำ 

  ปริญญา กมลสินธ์ุ (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail

  การพัฒนาการทำนาข้าวนาเปียกสลับแห้ง 

  วัชระ เสือดี (สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • type-icon

  การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง (ปีที่ 2) 

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินอรทัย ศุกรียพงศ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
 • type-icon

  การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง 

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินอรทัย ศุกรียพงศ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 

  คณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
 • type-icon
 • type-icon

  การผลิตรองเท้าบู๊ท 

  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
 • ดูเพิ่มเติม