Thailand Agricultural Research Repository (TARR) หรือระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย ข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานวิชาการด้านการเกษตร

TARR DSpace เป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการให้บริการในระบบ TARR

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 
 
 • type-icon
 • type-icon

  การศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนในสภาพการเลี้ยงของประเทศไทย 

  สุจนีย์ พรโสภิณ; โกมุท อุ่นศรีส่ง; สมพร กันธิยะวงศ์; ประสาน พรโสภิณ (กรมประมง)
 • type-icon

  ผลของสีของภาชนะและสีของน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

  ไกรสร ระศรี; ทรงยศ ศิลปชัย (กรมประมง)
 • type-icon

  ผลของสีของภาชนะและสีของน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

  ไกรสร ระศรี; ทรงยศ ศิลปชัย (กรมประมง)
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม