Thailand Agricultural Research Repository (TARR) หรือระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย ข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานวิชาการด้านการเกษตร

TARR DSpace เป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการให้บริการในระบบ TARR

  • type-icon

    Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง
  • type-icon
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • ดูเพิ่มเติม