Thailand Agricultural Research Repository (TARR) หรือระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย ข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานวิชาการด้านการเกษตร

TARR DSpace เป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการให้บริการในระบบ TARR

 • type-icon
 • type-icon

  ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปีที่ 2) 

  อุดมเกียรติ เกิดสม; สุจิน จรูญศักดิ์; สิโรจน์ ประคุณหังสิต; ราเชนทร์ พันธรักษ์; สิริวิชญ กลิ่นภักดี; สมชาย ชุมโจม (กรมชลประทาน)
 • type-icon

  การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon 

  ราตรี วงศ์ปัญญา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อพื้นที่ภาคกลาง 

  สุดฤดี ประเทืองวงศ์; แอนนา สายมณีรัตน์; พชรดา ฉายศรี; ลิลลี่ กาวีต๊ะ; รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) 

  โรจน์รวี ภิรมย์; เบ็ญจารัชด ทองยืน; วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์; จุฑามณี แสงสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม