Thailand Agricultural Research Repository (TARR) หรือระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย ข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานวิชาการด้านการเกษตร

TARR DSpace เป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการให้บริการในระบบ TARR

 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • type-icon

  แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม